FreeTime
Đăng nhập | Đăng ký
nó thừa
+ / Kiến thức / Khoa học
tuankill * tuankill [Off]
*14 * 2
4 năm trước#1

nó thừa

xem có thừa không
tuankill * tuankill [Off]
*14 * 2
4 năm trước#2
@Mrducz95 cho em xin code rwurl trang này với sao mấy cái bên tiax nó bị thừa dấu - không à (khi có 1 dấu cách)
admin * admin [Off]
*420 * 116
4 năm trước#3
Đợi a copy
admin * admin [Off]
*420 * 116
4 năm trước#4
Code chuyển title thành url
{#
Chuyển đổi chuỗi tiếng việt thành chuỗi ký tự latin không dấu.
#}
{% macro RwUrl(data) %}{% spaceless %}
{% set data = data|lower|trim|replace({'á':'a','à':'a','ả':'a','ã':'a','ạ':'a','ă':'a','ắ':'a','ằ':'a','ẳ':'a','ẵ':'a','ặ':'a','â':'a','ấ':'a','ầ':'a','ẩ':'a','ẫ':'a','ậ':'a','æ':'a','ä':'a','đ':'d','ð':'d','é':'e','è':'e','ẻ':'e','ẽ':'e','ẹ':'e','ê':'e','ế':'e','ề':'e','ể':'e','ễ':'e','ệ':'e','í':'i','ì':'i','ì':'i','ỉ':'i','ĩ':'i','ị':'i','ï':'i','î':'i','ó':'o','ò':'o','ỏ':'o','õ':'o','ọ':'o','ô':'o','ố':'o','ồ':'o','ổ':'o','ỗ':'o','ộ':'o','ơ':'o','ớ':'o','ờ':'o','ở':'o','ỡ':'o','ợ':'o','ö':'o','ø':'o','ú':'u','ù':'u','ủ':'u','ũ':'u','ụ':'u','ư':'u','ứ':'u','ừ':'u','ử':'u','ữ':'u','ự':'u','ü':'u','û':'u','ý':'y','ỳ':'y','ỷ':'y','ỵ':'y','ỹ':'y'}) %}
{% set arr = data|split() %}
{% set abc = ('1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm') %}
{% set azz %}{% for i in arr|keys %}{% if arr[i] in abc %}{{arr[i]}}{% else %}{% if arr[(i-1)] in abc %}-{% endif %}{% endif %}{% endfor %}{% endset %}
{% set arr = azz|split()%}
{% for i in arr|keys %}{% if arr[i]=='-' %}{% if arr[(i-1)] in abc and arr[(i+1)] in abc %}-{% endif %}{% else %}{{arr[i]}}{% endif %}{% endfor %}
{% endspaceless %}{% endmacro %}
tuankill * tuankill [Off]
*14 * 2
4 năm trước#5

admin

Code chuyển title thành url
[code]{#
Chuyển đổi chuỗi tiếng việt thành chuỗi ký tự latin không dấu.
#}
{% macro RwUrl(data) %}{% spaceless %}
{% set data = data|lower|trim|replace({'á':'a','à':'a','ả':'a','ã':'a','ạ':'a','ă':'a','ắ':'a','ằ':'a','ẳ':'a','ẵ':'a','ặ':'a','â':'a','ấ':'a','ầ':'a'

mơn anh nhiêu ạ
Hãy đăng nhập để trả lời bài viết này nhé!
Cùng chuyên mục

+ "><s> [9]

0 thành viên | 1 khách
1 khách đang trực tuyến.
Copyright © 2016
Author @Mrducz95